UMEVA

Vattenkvalitet

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Faktiskt det allra viktigaste!

I Umeå kommun har vi tio vattenverk, det största är Forslunda vattenverk. Vid samtliga vattenverk används grundvatten för att producera dricksvatten.

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning bland annat av Livsmedelsverket.


Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs. Föreskrifterna (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 2005:10), innehåller bland annat krav på

  • beredning och distribution
  • egenkontroll
  • parametrar som ska undersökas
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information, samt
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden.

Vakins avdelning för dricksvatten sköter arbetet med hjälp av ett egenkontrollprogram som strukturerar upp bland annat provtagning, information och rutiner kring arbetet. De vattenprover som tas analyseras av ett ackrediterat laboratorium. När dricksvattnet undersöks tittar man exempelvis på om det finns bakterier och andra mikroorganismer, man undersöker även vattnet kemiskt.

Vattnet från Forslunda vattenverk vann år 2010 pris som Norrlands Godaste Kranvatten.


Det är ett gott och friskt vatten som gillas av många. Dricksvattnet i Umeå klassas dessutom som mjukt, vilket betyder att vi kan vara sparsamma vid användning av tvätt- och diskmedel! I tabellen nedan kan du se bland annat vattnets hårdhet vid våra tre största vattenverk.

Hårt eller mjukt vatten?

I Umeå kommun har vi ett mjukt vatten, se tabell nedan. Ett mjukt vatten innebär att man bör använda lägsta rekommenderade dosering i tvätt- och diskmaskiner.

Vattenverk pH °dH Alkalinitet (mg/l)
Umeå 8,12,845
Hörnefors8,1 3,265
Sävar 8,13,055

Vattnets hårdhet mäts vanligtvis i tyska hårdhetsgrader °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av Kalcium och Magnesium, 1°dH =10,0mg CaO / l . Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

Hårdhetsgradering  
0,0-2,1 Mycket mjukt
2,1- 4,9 Mjukt
4,9- 9,8 Medelhårt
9,8- 21 Hårt
över 21 Mycket hårt

Alkalinitet avser förmågan hos vatten att binda syror. Används som mått på halt av exempelvis vätekarbonater.

Vattnets PH-värde ligger på ca 7,8-8,5 i hela kommunen. PH-värde är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt, mindre än 7 är surt , större än 7 är basiskt, 7 är neutralt. Vattnet är alltså svagt basiskt för att skydda rörnätet mot korrosion.

Senast granskad: 2012-05-09 17.54

Kontakt

Utförligare information eller ett protokoll med vattenkvaliteten sammanställd, kontakta Kundservice.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se