UMEVA

Villa/Radhus - Umeå kommun

Sidan håller på att uppdateras för ny VA-taxa

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Typexempel, Typhus A

Villa ansluten till nyttigheterna Vatten, Spillvatten och Dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m³/år, avgifterna är inkl moms.

Rörlig avgift 
150 m³ x 7.89 kr Vatten1 183,50 kr
150 m³ x 13,45 kr Spill2 017,50 kr
Total rörlig kostnad inkl. moms 3 201,00 kr

 

 

Fast avgift 
Anslutning Vatten687.50 kr
Anslutnig Spill1097,50 kr
Vattenmätare Vatten250,00 kr

Vattenmätare Spill

250,00 kr
Lägenhetsavgift Vatten265,00 kr

Lägenhetsavgift Spill

600,00 kr
Dagvatten gata226,25 kr
Dagvatten fastighet346,88 kr
Total fast kostnad inkl. moms

3 723,13 kr

  
Total kostnad per år, inkl moms6 924,13 kr

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för Anslutning (förbindelsepunkt , FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.


Avgift för vattenmätare
Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.


Boenhet, (lägenhetsavgift)  (villa, dvs. enfamiljshus = en lägenhet)
En fast avgift för varje bostad. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.


Dagvattenavgift
Den fasta avgiften för dagvatten är uppdelad på Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg). Villakunder betalar endast en avgift för Df resp. Dg (se nedan) oavsett storlek på fastighetens tomtyta.

 

Avgiften Dagvatten fastighet betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning.

 

Avgiften Dagvatten gata betalas av ägare till fastigheter som ligger inom anläggningsbolagets verksamhetsområde för Dagvatten gata, dvs i områden där lokalgatorna/allmän platsmark avvattnas till anläggningsbolagets  dagvattennät.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Senast granskad: 2012-05-09 18.37Relaterade dokument:

VA-Taxa Umeå kommunPDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se