UMEVA

Transportväg

Vägen

  • ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • ska ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • ska ha en hårdgjord körbana. Slamsugningsfordon är stora och tunga, drygt 20 ton och därför kräver god bärighet. I vissa fall kan fastighetsinnehavaren behöva förbättra vägbelaget.
  • ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.


Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det då slambilen är bredare, högre och  tyngre.

Senast granskad: 2012-10-15 09.51

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se