UMEVA

Skötsel och kontroll av slamavskiljare


Det är viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som skadar bakterier, t ex starka syror eller baser, läkemedel och lösningsmedel. De ska tas om hand som farligt avfall.

För att upptäcka fel bör ni som fastighetsägare med jämna mellanrum inspektera brunnen:

 

  • Slamnivån får inte överstiga halva våtvolymen. Gör den det blir uppehållstiden för kort för att en god funktion ska uppnås. I dessa fall krävs tätare tömningsintervall eller en extra tömning av brunnen.
  • Om slamavskiljaren är hårt belastad bör man då och då kontrollera att slammet inte samlas ovanpå "ytslamkakan" i stället för att sjunka till botten. Mät tjockleken på ytslamkakan med en trästav eller dylikt. Normalt bör den inte överstiga 30 cm.
  • T-rör ska finnas på utgående ledning och förhindra att flytslam hamnar i infiltrationen.
  • I en traditionell trekammarbrunn bör man kontrollera om det finns flytslam i någon annan än den första kammaren. Normalt finns det inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet).  Är det mycket slam i sista kammaren måste slamtömning ske snarast. Ibland kan tömning behövas oftare än en gång per år. Normalt är slamavskiljare dimensionerad för 4-5 personer vid årlig tömning.
  • Om det bildas beläggningar i fördelningsbrunnen ska den tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Sjok som lossnar kan annars följa med in i spridningsledningen och sätta igen hålen i markbädd eller infiltration.
  • Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Om nivån ligger över utloppsröret tyder det på allvarliga problem med den efterföljande reningsanläggningen och åtgärder krävs.
  • Trasiga skiljeväggar måste repareras eller bytas ut.

 

Kontakta Miljö & hälsoskydd för råd och tips före ombyggnation.

Senast granskad: 2012-10-15 09.52


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se