UMEVA

Slamtömning av enskilda avlopp

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank.

Gemensamt för de här lösningarna är att tömning utförs av Vakins upphandlade entreprenör, för närvarande Allmiljö.  Platser som inte kan nås via farbar väg, exempelvis fastigheter på mindre öar, omfattas inte av kommunal tömning av slamavskiljare och slutna tankar. Holmön och Norrbyskär har statlig förbindelse och får därför sina brunnar/tankar tömda genom Vakins försorg.

 

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll och transporteras till reningsverket. Ca 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent torrt slam.

 

Tömning av slamavskiljare med avvattnande teknik

Slamavskiljare med anslutet WC töms med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. Dessutom gör det att taxan för slamtömning kan hållas oförändrad.


Ni behöver inte vidta några åtgärder eller finnas tillgänglig vid tömningstillfället. Det som är skillnaden är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam. Arbetet utförs av vår entreprenör Allmiljö AB.Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam.


Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till brunnen. En fördel med denna teknik är att slamavskiljare snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna. Den stora fördelen är att bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.


Taxan för de slamavskiljare som töms med avvattnande teknik är 1 000 kr per tömning. Om ni istället vill att er avloppsanläggning ska heltömmas tillkommer en avgift på 412 kr.

Om du vill ändra tömningsmetod kontakta Vakins kundservice.

Senast granskad: 2012-10-15 09.52

Kontakt:

Beställning av slamtömning utöver ordinarie körtur läggs hos kundservice på telefon 090-16 19 00


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se