UMEVA

Strategiarbete för VA-Utbyggnad

Kommunfullmäktige har antagit en ny VA-strategi. Den beskriver var och när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bör ske under den närmaste tioårsperioden. Läs mer om strategin och vad den innebär. Du är också välkommen på ett informationsmöte 15 december.

Umeå Kommunen håller ett första informationsmöte torsdag 15 december. Politiker och experter finns på plats och du kan få information om hur miljöstatus ser ut i området där din fastighet ligger. Vi bjuder på adventsfika under mötet.

 

Informationsmöte om VA-strategi
Torsdag 15 december, klockan 18.30–20.00
Stadshusområdet, Skolgatan 31A, Restaurang Översten (snett framför stadshuset)

 

Fler informationsmöten planeras i de först berörda områdena under våren 2017.

 

Hur har strategin tagits fram?

Ungefär hundra områden har bedömts. Varje område har klassificerats utifrån miljö, bebyggelse (inklusive tillväxtplaner) och tekniska aspekter.

 

Störst betydelse har tillmätts miljöaspekterna.Man har undersökt förekomsten av ämnen som påverkar vattenkvaliteten (fosfor, kväve, bakterier och andra smittspridande ämnen samt miljögifter och andra kemikalier), skydd av dricksvattentillgång, badvattenkvalitet, ekologisk känslighet för övergödning samt ekologisk status på sjöar, vattendrag och havsvikar. Utöver miljöbehoven har prioriteringar också gjorts på basis av förväntad efterfrågan vid nyexploatering eller omvandling från fritidhus till permanentboende.


Prioritering av områden för utbyggnad

Bedömningen har utmynnat i att geografiska områden prioriterats i A-, B- och C-områden. Avsikten är att A-områdena ska införlivas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp under de närmaste tio åren, B-områden på lite längre sikt och C-områden på mycket lång sikt. De prioriterade A-områdena är Ostnäs, Norrmjöle-Sörmjöle, Täfteå och Sand-Tuvan. Exakta gränser för områdena är inte fastlagda

Senast granskad: 2016-12-21 11.23

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se