UMEVA

Framtidens avloppsrening i Umeå

Visionen för Umeå är att antalet invånare i kommunen ska vara 200 000 stycken år 2050. För att undvika en ökad miljöbelastning på Umeälven då staden växer måste reningsverket byggas ut.

Det är oerhört viktigt att värna om vårt rena älvsvatten och arbeta för återföring av näringsämnen till marken. Med tanke på verkets centrala placering kommer man givetvis också att jobba med att göra anläggningen mer estetiskt tilltalande.

I planerna för utbyggnaden ingår tre delar. En utökning av reningskapaciteten, en komplettering av anläggningen med mottagning för fett och pumpbart organiskt avfall och dessutom ett möjliggörande av elproduktion från rötgasen. Denna investering i Umeås största miljövårdsanläggning beräknas till ca 500 miljoner kronor.

Projektets mål och förutsättningar

 • Vi bygger för Umeås vision — 200 000 inv år 2050.
 • Reningsverket ska kretsloppsanpassas i enlighet med UMEVAs miljöpolicy.
 • Elanvändningen för UMEVA ska minska med 10 % till 2016.
 • Ökad produktion av biogas genom mottagning av externt material.
 • Optimerat användande av energin — för såväl värme som elproduktion!
 • Nyttjandegraden för egenproducerad biogas ska öka till 90 %, senast 2016.
 • Estetiskt tilltalande utformning.
 • Drift under hela byggtiden, klart 2015.

Under projekttiden

Byggnationerna förväntas kunna påbörjas i början av 2012. Man börjar med schaktning för en ny grovingång — där vattnet först kommer in. Där finns bl a rensgaller, sand- och fettfång och där påbörjas den kemiska reningen.

Under byggtiden kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot studiebesök i verket.

Bakgrund till det nya verket

Det befintliga verket, som byggdes 1972, är dimensionerat för en anslutning av 116 000 pe (personekvivalenter) och behandlar både spillvatten från hushållen och från industriavlopp. Dagens 114 000 invånare tillsammans med den belastning som kommer från industriavlopp betyder en belastning på verket som tangerar miljötillståndet och som leder till att UMEVA periodvis har svårigheter att klara gällande reningskrav.


En del av projektet består i att bygga ut reningsverket med nya anläggningsdelar för att klara ökad anslutning enligt planer för Umeå kommuns expansion och nya miljökrav. En del består i att modifiera och uppgradera den befintliga anläggningen för anpassning till krav enligt gällande arbetsmiljölagstiftning och lagar gällande elsäkerhet.
 
I och med utbyggnaden och uppgraderingen av reningsverket kommer UMEVA att öka produktionen av biogas och även använda energin i den biogas som produceras ännu bättre än idag. I framtiden kommer biogasen att användas för till produktion av el, vilket gör reningsverket i stort sett självförsörjande på både el och värme. Det långsiktiga målet är att UMEVA ska vara energineutrala, det vill säga att vi producerar lika mycket energi som vi förbrukar, vilket är en stor investering i miljön.
 
I huvudsak behöver följande åtgärder vidtas vid utbyggnaden/uppgraderingen:

 • Utbyggnad av ytterligare rening.
 • Uppgradering och utbyggnad av befintlig vattenrenings- och slambehandlingsanläggning.
 • Mottagningsanläggning för fett och pumpbart storköksavfall.
 • Ny anläggning för biogasbaserad elproduktion och uppgradering av befintlig biogasanläggning.
 • Mottagningsanläggning för externslam. 

Eftersom reningsverket är beläget vid Umeås nya infart, med tanke på nya E4an, Botniabanan och flyget, arbetar vi också för att ge verket en estetisk utformning.
 
Det nya reningsverket planeras att vara i drift under 2015.

Senast granskad: 2014-03-18 09.58

Ideskiss för utbyggnad av Öns avloppsreningsverk. Arkitekt: BAU

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se