UMEVA

Ön 2050 - Umeås nya avloppsreningsverk

Att våra vattendrag ska vara friska och välmående är en självklarhet och en stor del i det arbetet är reningen av avloppsvatten. UMEVA bygger för ett växande Umeå med om- och utbyggnation vid avloppsreningsverket på Ön.

I slutet av februari 2013 påbörjades upphandling av entreprenadarbetet och första spadtaget togs sommaren 2013. Arbetet är sedan planerat att pågå fram till 2015.

Avloppsrening för framtiden

Hantering och rening av avloppsvatten är viktiga delar i kommunens miljövård som nu står inför stora investeringar. En omfattande utbyggnad och uppgradering av reningsverket på Ön är nödvändig främst för att det befintliga reningsverket har nått kapacitetstaket. Vissa delar av anläggningen, byggd 1972, behöver dessutom förnyas för bibehållen funktion och förbättrad arbetsmiljö.

Nya anläggningsdelar byggs för att klara nya miljökrav och ökad anslutning enligt Umeå kommuns vision om 200 000 invånare år 2050. En modifiering och uppgradering av befintlig anläggning görs också för att skapa bättre arbetsmiljö och elsäkerhet.


Byggnationer

Projektet kommer att innebära en stor förändring för UMEVAs verksamhet på Ön då vi kommer att bygga; - Ny byggnad för grovrening och försedimentering - Kompletterande byggnad för biologisk rening - Ny mottagning för fett och pumpbart organiskt avfall för rötning - Ytterligare en rötkammare - Ny gasklocka och gasfackla

Dessutom genomförs stora förändringar i befintliga byggnader. Bl a monteras utrustning för slamtorkning och -pelletering ned och istället används lokalerna för gasmotorer som möjliggör elproduktion av rötgasen.

Eftersom reningsverket är beläget centralt i Umeå, arbetar vi också för att ge verket en tilltalande estetisk utformning. Det nya reningsverket planeras att vara i drift under 2015.


Optimerat nyttjande av biogasen

När man rötar slam bildas energirik gas ("rötgas" eller "biogas"). Användningen av energin i gasen kommer att optimeras med målet att nyttjas till minst 90 %. Därför kommer gasen att användas till produktion av el, vilket gör reningsverket i stort sett självförsörjande på både el och värme. Det långsiktiga målet är att UMEVA ska vara energineutrala, det vill säga att vi producerar lika mycket energi som vi förbrukar, vilket är en stor investering i miljön. 


Lukt

Eftersom vi hanterar avloppsvatten i verksamheten förekommer lukter. De härrör framförallt från gaser som bildas i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk på grund av biologisk aktivitet. Också slamhantering kan förorsaka lukt, men slam som är stabiliserat genom rötning luktar vanligen relativt lite. Luftrening kommer att finnas där det bedömts finnas risk för lukt.


Buller och trafik

Under byggtiden kommer det att vara fler transporter än normalt, schaktningsarbeten samt övriga ljud från själva byggnationerna. Primär transportväg kommer att vara Kolbäcksleden/E4 och trafiklösningen kommer så småningom att förbättras då Trafikverket i dagsläget arbetar med förslag till smidigare avfart/påfart för E4.

Senast granskad: 2015-10-12 17.21

Ideskiss för utbyggnad av Öns avloppsreningsverk. Arkitekt: BAU

Intervju om projektet

Se och lyssna till en intervju av Projektchef Anna Carlsson, tillika UMEVAs Hållbarhetschef.


Klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Frågor?

Anna Carlsson
Projektchef
090-16 15 06
anna.carlsson@umeva.se

Daniel Fredlander
Projektledare
090-16 13 82
daniel.fredlander@umeva.se

Camilla Wass
Projektkoordinator
090-16 15 13
camilla.wass@umeva.se

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se