UMEVA

Funderingar kring vattenskyddsområden

Nedan följer några av de vanligaste frågorna om vattenskyddsområden och deras svar. Vissa frågor är aktuella med anledning av det arbete som sker för fastställandet av Vindelälvsåsens vattenskyddsområde som sträcker sig över Hissjö och Tavelsjö.

Varför har man vattenskyddsområden?

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom ett område i ett flergenerationsperspektiv. Föreskrifterna reglerar av den anledningen bl a hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.

 

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde? 

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde (VSO) gäller särskilda bestämmelser, sk vattenskyddsföreskrifter. Förslaget till föreskrifter innebär dels att vissa åtgärder blir helt förbjudna, men mestadels att åtgärderna blir tillstånds- eller anmälningspliktiga.


För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Grundvattnet kan påverkas av att du t ex tvättar bilen, arbetar i trädgården eller hur du värmer upp huset. Nitrat och bekämpningsmedel kan läcka ut i grundvattnet från bl a jordbruksmark.


Vad kommer att bli förbjudet?

Förbuden tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador. Förslaget innebär att det blir förbjudet att starta miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet som hanterar petroleum och vissa kemikalier, att starta nya materialtäkter, att anlägga ny infiltrationsanläggning för spillvatten och nya berg- och vattenvärmeanläggningar.


Vad innebär det att åtgärder blir tillstånds- eller anmälningspliktiga?

Det innebär att fastighetsägaren eller annan som vill vidta dessa åtgärder måste antingen söka tillstånd hos eller anmäla detta till Miljönämnden i Umeå kommun innan man vidtar åtgärden. Miljönämnden kan då ställa vissa krav för att åtgärden ska få vidtas, s.k. försiktighetsmått, för att så långt möjligt hindra att det uppstår skador på grundvattnet.


Får jag någon hjälp med att fylla i alla de blanketter som krävs?

Vakin kommer att tillsätta en person som under en period ska serva de berörda sakägarna med information och enklare biträde vid upprättande av handlingar.


Kostar det pengar att anmäla och ansöka om tillstånd?

Ja och det måste den som söker betala.


Får man ersättning om man inte längre kan använda sin fastighet som tidigare?

Fastighetsägaren har enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Planer på annan användning i framtiden är inte ersättningsgrundande. 


Vem vänder jag mig till om jag vill ha ersättning?

Eventuell ersättning ska betalas av den som söker, dvs. Vakin.


Vad händer om jag inte följer föreskrifterna?

Förutom att man riskerar vara den som förstör en viktig vattentäkt som servar närmare 100 000 människor för lång tid så är det straffbart att bryta mot föreskrifterna.


Varför har det tagit så lång tid med att fastställa Vindelälvsåsens skyddsområde?

Vindelälvsåsens planerade skyddsområde är ett ovanligt stort område med närmare 2000 fastighetsägare med varierande typer av verksamhet Vakin har eftersträvat en dialog med både markägare och myndigheter. Under tiden har även Naturvårdsverkets allmänna råd för hur föreskrifterna ska skrivas ändrats vilket gjort att omtag måst göras samt att det skett förändringar i planer på t.ex. reservvattentäkter.


Vad händer efter att beslutet är taget?

Skyddsföreskrifterna kommer att börja gälla enligt den zonindelning som visas i kartan som följer med som bilaga. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet och kommer att göra inventeringar och behandla tillståndsansökningar i enlighet med skyddsföreskrifterna.

Senast granskad: 2014-06-25 13.39

Noggranna undersökningar om vattnets strömningar i marken ligger till grund för gränsdragningen mellan de olika skyddszonerna.

Ladda ner information

InformationsfolderPDF med karta och skyddsföreskrifter

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se