UMEVA

Frågor och svar om VA-avgifter

Hur mycket kostar min förbrukning?

En familj med två vuxna och två barn som bor i en villa förbrukar i genomsnitt 130 kbm vatten per år. En kubikmeter är 1000 liter. Se kostnad för förbrukning här.

 

Är avgiften dyr i Umeå kommun jämfört med resten av Sverige?

Nej. Umeå kommuns taxa ligger under riksgenomsnittet för landet.


Hur beräknas avgiften?

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du har förbrukat. Vattenmätaren i huset mäter det vatten som tappas upp och samma mängd blir förbrukningen av spillvatten (avloppsvatten). De fasta avgifterna består av en kostnad för att det finns ledningar för vatten och spillvatten till fastighetsgräns, en avgift för mätaren som mäter din förbrukning, en avgift beroende på hur många boenheter som finns på fastigheten samt beroende på var du bor, en dagvattenavgift för att regn- och smältvatten avleds.


Kan jag påverka mina kostnader?

50 procent av en villas årskostnad utgör den rörliga avgiften, dvs hur mycket vatten du förbrukar. Med andra ord kan du påverka hälften av dina kostnader.

 

Läs av din mätare regelbundet så får du god kontroll över förbrukningen. Du kan rapportera avläsningen via din personliga sida så sker det en avstämning på nästa faktura.


Kommer avgifterna att höjas varje år?

VA-verksamheten i Umeå kommun är helt taxefinansierad, dvs inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna och den generella kostnadsutvecklingen gör att intäkterna måste justeras för att täcka dessa. Detta gäller även i framtiden.


Hur kan ni veta hur mycket jag förbrukar om jag har egen vattenkälla och bara är kopplad på det allmänna avloppet?

En vattenmätare monteras på det egna brunnsvattnet och mäter på så sätt spillvattenmängden.


Vem bestämmer avgifterna för vatten och avlopp?

Beslut gällande VA-taxan tas i kommunfullmäktige.
Vi får inte ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka kostnaderna för att driva VA-verksamheten. Det kallas för att VA-verksamheten är självfinansierad och det innebär att den betalas av brukarna, det vill säga de som använder sig av våra tjänster.


Vad finns det för orsaker till höjda avgifter?

Det kan finnas flera orsaker t ex.:
Förbrukning av vatten - När vi producerar och levererar vatten är en stor del av kostnaderna fasta. Att driva våra verk och att hålla ledningsnätet i bra skick kostar lika mycket även om vattenförbrukningen i kommunen minskar.

Ökade miljökrav - För att klara de allt högre miljökrav som ställs på hanteringen av vårt vatten måste våra reningsverk, vattenverk och ledningsnät ständigt underhållas och förnyas.


Varför betalar jag en dagvattenavgift?

Till dagvatten räknas regn- och smältvatten, dvs rent vatten som ska ledas åter till vattendragen. 2007 kom en vattentjänstlag som begärde att kostnaden för att omhänderta dagvatten ska separeras från övriga vattenavgifter. Innan dess finansierades dagvattenledningar genom vatten- och spillvattentaxan. Det är bara om du bor på ett område där gata och allmänna ytor avvattnas från smält- och regnvatten som du betalar dagvattenavgift.


Vad betyder dagvatten gata och dagvatten fastighet?

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar i det område som du bor i som ser till att vattnet leds bort från gatorna på området. Vattnet rinner ned i rännstens- och dikesbrunnar som ägs av kommunens gator- och parkavdelning och VA huvudmannnen äger ledningarna som tar hand om dagvattnet.

 

Dagvatten fastighet betyder att din fastighet har en anslutning, dvs en avsättning från våra dagvattenledningar till din tomt, och att husets dräneringen och /eller stuprör är kopplade på dagvattenledningen. Alla som betalar avgift för dagvatten fastighet betalar även avgift för dagvatten gata.

 

Hur ofta får jag en faktura?

Standard är att du får en faktura en gång i kvartalet, dvs fyra fakturor per år.


Varför är min förbrukning plötsligt så mycket högre/lägre än tidigare?

Det kan bero på att du har installerat snålspolande toalett, bytt duschmunstycke eller att antalet personer som bor i huset har förändrats. Med tiden kan en vattenmätare bli trög och mäter därför inte allt vatten som passerar i den. Kontakta oss då för felsökning.En högre förbrukning kan bero på att det finns ett läckage i fastigheten, t ex en rinnande toalett eller liknande. En trasig ventil i en toalettstol kan bidra till 300 kbm vatten, vilket är vatten som du inte har haft någon användning av.


Vad händer om den beräknade mätarställningen inte stämmer?

På din faktura debiteras den rörliga delen enligt beräknad förbrukning, vilket baserar sig på hur din förbrukning normalt sett ser ut.

Om avläsning visar att du har förbrukat mer eller mindre vatten än beräknat och därför betalat för lite eller för mycket så justeras detta på nästkommande faktura.

Senast granskad: 2012-05-10 12.03

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se