UMEVA

Frågor och svar om dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på ytan från t ex. gator, parkeringar, torg, tak, parker och tomtmark. Dräneringsvatten från fastigheter är även det dagvatten.


Vad är dagvattenavgift och vad betalar jag för?

Man betalar för att kunna gå torrskodd på gatan utanför sin fastighet och för att Vakin tar hand om regn-, smält- och dräneringsvatten.


Varför är det skillnad på avgiften för villa kontra hyreshus?

Det beror på att hyreshus i allmänhet har större andel hårdgjorda ytor för parkering etc än villatomter. Det blir då större mängd dagvatten som tillförs nätet från hyreshustomten.


Varför ska jag betala för något som bara rinner ut i älven? Vakin har ju inga direkta kostnader för rening?

Dagvattenavgiften täcker, utan vinst, de faktiska kostnader för dagvattennätet med ledningar, brunnar, dammar m m som Vakin har. Dessutom är uttaget av dagvattenavgift sedan 2007 klarlagt i Vattentjänstlagen.


Varför behöver ni transportera bort dagvattnet? Rinner det inte bara ner i marken?

På vissa platser kan dagvattnet rinna direkt ner i marken, till exempel på gräsmattor och andra gröna ytor, men på vägar med asfalt, ett torg med stenplattor eller ett tak kan inte vattnet komma ner i marken och då transporteras det bort i våra ledningar.


Vart tar dagvattnet vägen när det leds bort av era ledningar?

Dagvattnet leds till ett vattendrag eller en sjö som ligger i närheten av det område där det har samlats in, t ex. Umeälven.


Behöver dagvatten renas? Det måste ju bland annat innehålla exempelvis vägsalt och andra föroreningar?

Dagvatten kan behöva renas om det innehåller mycket föroreningar och vattendraget som tar emot det är "känsligt". Då kan bl a dagvattendammar (Tomtebo) användas.


Ska jag betala Dagvatten fastighet (Df) om jag har utkastare från från stuprören som leder regnvatten ut på gräsmattan?

Ja, om husets dränering är ansluten till dagvattennätet så ska både Df och Dg (Dagvatten gata) betalas. Om varken dränering, gårdsbrunnar eller stuprör är kopplade till dagvattennätet betalas bara Dg. Godkända anläggningar hittar du exempel på under sidan om Avgiftsreduktion/LOD.


På vilka sätt kan jag ta hand om mitt eget dagvatten?

Du kan ta hand om dagvattnet på din egen fastighet på olika sätt. Att exempelvis sätta utkastare på stuprören gör att vattnet rinner ut över gräsmattan. Du kan också göra en stenkista under mark och leda vattnet dit (se sidan om Avgiftsreduktion/LOD).


Måste jag koppla på mig på det allmänna dagvattennätet?

Nej. Du kan ta hand om dagvattnet på din egen tomt (se sidan om Avgiftsreduktion/LOD).


Hur vet jag om det finns dagvattennät utanför mitt hus / i mitt område?

Enklaste sättet är att ringa till vår kundservice, så tar de reda på det åt dig.


Hur gör jag om jag vill koppla på mig på det allmänna dagvattennätet?

Då anmäler du det till oss genom att skicka in en servisanmälan, som du hittar här på hemsidan.

Senast granskad: 2012-05-10 12.02

Dagvattendamm vid Nydalaviken

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se