UMEVA

Vattenskyddsområden

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vattentillgångar från föroreningar i ett flergenerations-perspektiv. Rent vatten i naturen är nödvändigt för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar!

Visa hänsyn vid arbete inom vattenskyddsområde

Om du ska utföra ett arbete inom något av kommunens vattenskyddsområden, ber vi att ni tar del av de försiktighetsmått som vi rekommenderar till skydd för vattentäkten och dricksvattnet.


Ta del av följande dokument:

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde

Inom ett skyddsområde finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas samt hur olika produkter ska hanteras. Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och det är mycket viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.

 

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

 

Fastställt i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet 29 februari 2016 och föreskrifterna började gälla omedelbart. För att ge tid för anpassning till nya reglerna började förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter och hanteringar gälla ett år efteråt - alltså 29 februari 2017. För befintliga anmälningspliktiga verksamheter, hanteringar och uppvärmning skulle då även en anmälan vara inlämnad.  


Vindelälvsåsens vatten

Vindelälvsåsen är en grusås bildad under istiden som sträcker sig från Umeå via Piparböle, Haddingen och Tavelsjö och vidare längs Vindelälven till Ammarnäs. Den är klassad som en av Sveriges främsta grundvattentillgångar.

 

Inom sträckningen i Umeå kommun finns vattentäkter som försörjer ca 100 000 personer med friskt och gott vatten. Från Umeå vattenverk distribueras årligen ca 9 000 000 m3 dricksvatten till Umeå och intilliggande orter.

Grundvattenbildningen inom avrinningsområdet sker via en naturlig infiltration av vatten, vilket medför ett stort behov av skyddsföreskrifter.

 

Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde (VSO) gäller särskilda bestämmelser, sk vattenskyddsföreskrifter.

För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

 

Grundvattnet kan påverkas av att du t ex tvättar bilen, arbetar i trädgården eller hur du värmer upp huset. Nitrat och bekämpningsmedel kan läcka ut i grundvattnet från bl a jordbruksmark.

 

Senast granskad: 2017-12-08 15.02

Vanliga frågor och svar

De vanligaste frågorna om vattenskyddsområde finns här.
Gå till FAQ-sidan!öppnas i nytt fönster

Interna länkar

Att fastställa området och skyddsföreskrifter har varit en utdragen historia. Här är en kort redogörelse av ärendet sedan 2011.

Arbete med vattenskyddsområdet

Klicka på bilden och läs vår informationsbroschyr! Där hittar du även karta och föreskrifter.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se