UMEVA

Avlopp

Umeås allmänna avloppsanläggning tar emot avloppsvatten från mer än 80 000 hushåll och från företag vars avloppsvatten kan behandlas i reningsverk. Avloppsvattnet kallas ofta för spillvatten, och det mesta leds via avloppsrör och tunnlar till reningsverket på Ön. Öns avloppsreningsverk och de övriga 17 reningsverken i kommunen och sköts av Vakin.

Reningen av spillvattnet går ut på att bryta ned biologiska ämnen till vatten och koldioxid samt att med hjälp av en fällningskemikalie överföra näringsämnet fosfor från vattenfasen till slamfasen.

Det renade vattnet släpps därefter ut i vattendrag som godkänts av länsstyrelsen. Reningsverket på Ön släpper till exempel ut det renade vattnet i Umeälven.


Effektivt mot övergödning och sjukdomar

Reningsprocessen är effektiv när det gäller sådant som kan orsaka sjukdomar och övergödning men har svårare för att rena vattnet från farliga ämnen. De ämnen som inte bryts ned så lätt avskiljs från spillvattnet genom att de sjunker till botten i stora vattenbassänger och blir till slam.


Näringsrikt slam och biogas

Slammet är näringsrikt. För att ta tillvara den resurs det är så rötas det. Rötningen sker i en syrefri kammare där slammet värms till 37 grader under 15 till 20 dygn och bryts ned av bakterier. Då frigörs energi som blir biogas — bestående av metangas och koldioxid — som används för uppvärmning av rötkammare, reningsverkets lokaler samt uppvärmning av kontoret. Det är endast vid reningsverket på Ön som det finns rötkammare. Slammet från övriga 18 reningsverket körs med lastbil till Ön där slammet rötas.

Senast granskad: 2017-04-20 10.01

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se