UMEVA

Vi två är en

Genom samarbete över kommungränserna skapar vi tillsammans en stabilare grund för en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.

Vi jobbar tillsammans för att värna världens viktigaste livsmedel

och vår rena miljö. Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt

i ett flergenerationsperspektiv. Det bygger på en långsiktigt

fungerande VA-verksamhet med skyddsområden, vattenverk,

pumpstationer, reningsverk, vattenprovtagningar, brunnar och

ledningar. Detsamma gäller förstås planering, utrustning och rutiner

för avfallshanteringen i ett samhälle.


Samhällets viktigaste infrastruktur

Vi måste underhålla och förbättra den fysiska infrastrukturen

för såväl avfalls- som vattenverksamheten. Eftersom många av

VA-anläggningarna är åldersstigna krävs stora investeringar de

närmsta åren. 

Många tänker inte på att dessa två av samhällets viktigaste infrastrukturer

behöver underhållas. Man vet kanske inte ens om att den ena finns, eftersom stora delar inte syns, då de är nedgrävda i marken eller är placerade strax utanför samhället.


Samarbete för säkrad kompetens

Våra verksamhetsområden vatten, avlopp och avfall ställs ständigt inför nya krav i form av nya regler från myndigheter och utveckling av service för medborgarna. För en relativt liten kommun kan dessa krav ibland vara svåra att leva upp till. För att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet behövs ett utökat samarbete.

 

Senast granskad: 2015-12-15 09.03

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se