UMEVA

Miljöpolicy

Vi ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten samt ta hand om avloppsvatten och avfall. Vi ska genom information och kommunikation med omvärlden, med beaktande av kundernas synpunkter samt med hjälp av egna resurser arbeta aktivt och målmedvetet för att minska verksamhetens och därmed kommuninvånarnas miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

För att uppnå detta ska vi:

  • förutom att uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer, systematiskt och målinriktat arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet
  • välja förnyelsebara resurser, när detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt, för att åstadkomma en god hushållning med såväl energi som råvaror och därmed minska miljöpåverkan
  • arbeta aktivt för att minska samhällets avfallsmängd, främja återanvändning och öka återvinningen
  • arbeta med förebyggande åtgärder för att minska miljöstörningar från verksamheten, till exempel bräddning av spillvatten
  • ta tillvara energin i slam och verka för att fosfor nyttiggörs utifrån samhällets behov
  • skydda våra grundvattentillgångar från föroreningar genom att inrätta skyddsområden
  • säkerställa tillgång till hög kompetens samt sträva efter att nyttja bästa tillgängliga teknik
  • utveckla ett personligt åtagande hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.


Fastställd 2017-12-04

Senast granskad: 2017-12-12 13.38

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se