UMEVA

Fakta om vatten och avlopp

Fakta om vår verksamhet med vatten & avlopp

Vatten

Anslutna till vattenledningsnät:108 040 personer
Ledningslängd:89 mil
Antal vattenverk:10
Vattenproduktion:9,3 miljoner kubikmeter/år
Kvalitet:Drygt 300 kemiska och mikrobiologiska prover per år

I Umeå kommun har vi ett mjukt vatten, se tabell nedan. Ett mjukt vatten innebär att man bör använda lägsta rekommenderade dosering i tvätt- och diskmaskiner.

Vattenverk pH °dH Alkalinitet (mg/l)
Umeå 8,12,845
Hörnefors8,1 3,265
Sävar 8,13,055

Vattnets hårdhet mäts vanligtvis i tyska hårdhetsgrader °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av Kalcium och Magnesium, 1°dH =10,0mg CaO / l . Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

Hårdhetsgradering  
0,0-2,1 Mycket mjukt
2,1- 4,9 Mjukt
4,9- 9,8 Medelhårt
9,8- 21 Hårt
över 21 Mycket hårt

Alkalinitet avser förmågan hos vatten att binda syror. Används som mått på halt av exempelvis vätekarbonater.

Vattnets PH-värde ligger på ca 7,8-8,5 i hela kommunen. PH-värde är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt, mindre än 7 är surt , större än 7 är basiskt, 7 är neutralt. Vattnet är alltså svagt basiskt för att skydda rörnätet mot korrosion.

Avlopp

Anslutna till spillvattenledningsnät:105 092 personer
Ledningslängd:89 mil
Antal reningsverk:19
Reningskapacitet:16 miljoner kubikmeter/år
Antal pumpstationer:200

Senast granskad: 2016-03-23 09.26

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se