UMEVA
2016-09-21

Umeås dricksvatten ett riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att klassa Umeås vattenförsörjning som riksintresse. Därmed får vattenanläggningarna samma status som alla andra viktiga samhällsfunktioner.


Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för till exempel energiproduktion, kommunikationer och vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av sådana anläggningar.

 

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration.

 

– Vi har arbetat med frågan om fler riksintressen för dricksvattenförsörjning under en lång period och i stort samråd med andra myndigheter och berörda. Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt, säger Margareta Lundin Unger vid Havs och vatten myndigheten.

 

Bland de 28 dricksvattenanläggningar som har pekats ut av Havs och vatten myndigheten finns drickvattenanläggningen i Umeå. Några av de motiv till att anläggningen har pekats ut som riksintresse är god vattenkvalitet och liten risk att påverkas av klimatförändringar.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se