UMEVA
2015-06-25

Regionalt kompetensbolag för vatten och avfall

Måndag 22 juni 2015 beslöt ett helt enhälligt kommunfullmäktige i Vindeln att, tillsammans med Umeå kommun, bilda ett gemensamt kompetensbolag inom vatten- och avfallsverksamheten. Veckan innan togs även det formella beslutet i Umeå kommunfullmäktige och därmed har startskottet gått för att omvandla förberedelser till konkreta handlingar.

Planen är att det regionala kompetensbolaget, benämnt "Vatten och Avfallskompetens i Norr AB", startar 1 januari 2016. Samtliga berörda medarbetare i Vindeln har tackat ja till erbjudandet om att anställas i det nya bolaget och en höst fylld med stimulerande arbete väntar nu. Ett varumärkesarbete kommer att ske och alla digitala system, såväl som människor, ska hitta de rätta vägarna för att prata med varandra på ett smidigt sätt.

Nytt samarbete för vår friska livsmiljö

(Nedanstående text i pdf för utskrift.)PDF


Att vi ska ha hälsosamt och gott vatten i kranen dygnet runt och att vattendragen ska vara friska och välmående är en självklarhet. Likaså att vårt avfall tas omhand med bästa teknik och inte förorenar i naturen. Detta bygger på en fungerande vatten- och avfallsverksamhet som kräver hög kompetens och stabila resurser för underhåll, nybyggnationer och ständigt ökande miljökrav.


Vindelns kommun har identifierat ett behov av förstärkning inom dessa viktiga arbetsområden och efter samtal med Umeås vatten- och avfallsbolag, Umeva, har förberedelser för ett framtida samarbete inletts. Man vill säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö och framtida trygghet för alla medborgare.


Rent vatten och god miljö för framtiden

Vi jobbar tillsammans för att värna världens viktigaste livsmedel och vår rena miljö. Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv. Det bygger på en långsiktigt fungerande VA-verksamhet med skyddsområden, vattenverk, pumpstationer, reningsverk, vattenprovtagningar, brunnar och ledningar. Detsamma gäller förstås planering, utrustning och rutiner för avfallshanteringen i ett samhälle.


Samhällets viktigaste infrastruktur

Vi måste underhålla och förbättra den fysiska infrastrukturen för såväl avfalls- som vattenverksamheten. Eftersom många av VA-anläggningarna är åldersstigna krävs stora investeringar de närmsta åren. Många tänker inte på att dessa två av samhällets viktigaste infrastrukturer behöver underhållas. Man vet kanske inte ens om att den ena finns, eftersom stora delar inte syns, då de är nedgrävda i marken eller är placerade strax utanför samhället.


Samarbete för säkrad kompetens

Våra verksamhetsområden vatten, avlopp och avfall ställs ständigt inför nya krav i form av nya regler från myndigheter och utveckling av service för medborgarna. För en relativt liten kommun kan dessa krav ibland vara svåra att leva upp till. För att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet behövs ett utökat samarbete. Genom samarbete över kommungränserna skapar vi tillsammans en stabilare grund för en långsiktigt hållbar kommunutveckling. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicenivå.


Liknande samarbeten i landet

Naturligtvis är det viktigast att vi säkerställer en långsiktigt god vatten- och avfallshantering och följer de miljökrav som åligger oss. Men det kan ändå vara av intresse att veta hur man har löst liknande kommunsamarbeten i landet, sedan drygt 25 år på sina håll.


Exempel på samarbeten finns i Mittsverige Vatten (3 kommuner), Gästrike Vatten (4 kommuner), Gästrike Återvinnare (5 kommuner), Stockholm Vatten (12 kommuner), Norrvatten (14 kommuner norr om Stockholm) och NODAVA (3 kommuner i Dalarna).


Bolagsformer för samarbete Vindeln-Umeå

Bägge kommunerna kommer fortsättningsvis att äga sina fysiska anläggningar, såsom återvinningscentraler, avfallskärl, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och alla ledningar under mark. Ansvarighet för detta läggs i två separata anläggningsbolag, ett för Umeå och ett för Vindeln. Drift och underhåll av dessa anläggningar samt all interaktion med medborgarna kommer att ske genom ett kompetensbolag där också alla medarbetare är anställda. Till detta bolag finns även möjlighet för fler kommuner att ansluta sig i en framtid.


Kostnader för medborgarna?

Friskt dricksvatten i kranen dygnet runt och någon som tar hand om ditt nedsmutsade avloppsvatten på ett miljömässigt bra sätt. Hämtning av hushållsavfall med god efterbehandling, insamling och rening av slam från enskilda avlopp och bemannade återvinningscentraler... Vad kan något sådant kosta?

Vår erfarenhet är att man har god koll på vad bredband och mobiltelefoner kostar, men att de flesta inte vet vad de betalar för vattnet eller avfallshanteringen. Ett typiskt villahushåll betalar idag, beroende på typ av abonnemang, 435-600 kr/månad (6200-7200 kr/år) för vatten, avlopp och dagvatten och 130-200 kr/månad (1600-2400 kr/år) för sophämtning och tillgång till bemannad återvinningscentral (inkl moms).


Självfinansierande verksamheter

Arbetet med vatten respektive avfall finansieras av den taxa som alla fastighets-ägare betalar. Verksamheten är alltså självförsörjande och inga skattepengar blandas in. Ett kommunalt bolag med dessa ansvarsområden får inte gå med vinst eller förlust. Taxorna kommer att harmoniseras i upplägg och struktur mellan kommunerna, men inte i kostnadsnivå. Varje kommun måste, enligt lag, bära sin egen kostnad för medborgarnas vatten- respektive avfallshantering.

Har man många invånare blir kostnaden per hushåll vanligtvis lägre än om man har ett fåtal invånare. Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetens-delning leder inte till lägre taxor, men väl till att kostnader inte ska skena för en kommun med liten mängd invånare. I dagsläget är taxeberäkningar ej fastställda för 2016.


Nya kontaktvägar?

Frågor om sophämtning, vattenanslutningar, slamtömning, driftstörningar och dylikt kommer från 1 januari 2016 att besvaras av personal i det nya kompetensbolaget. Information om tjänsterna kommer, för båda kommunerna, att finnas på en gemensam hemsida. Detaljer om detta kommer att annonseras under hösten.

Naturen längs Vindelälvsåsens sträckning i Vindelns (Sundkammen) och Umeås kommun (Kullasjön). Denna ås från istiden ger oss det fantastiska grundvatten vi har!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se