UMEVA
2016-06-07

Kinesiskt besök hos Vakin

Mr Yao Jingfang lyssnar på när Stefan Granström ,ILRecycling, berättar om hur bl.a. plaster samlas in för att skickas vidare till olika fabriker som arbetar med materialåtervinning.

Den 31 maj till 1 juni besökte en mindre Kinesisk delegation Vakin. De fyra kineserna kommer från staden Xian. Vid detta besök låg fokus på olika anläggningar och företag som tar hand om avfall och material som ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras.

Det blev två besöksfyllda dagar för det internationella besöket hos Vakin. De olika studiebesöken var upplagda för att titta på olika aktörer och entreprenörer inom avfalls- och återvinningssektorn.

 

Första besöket var vid Vakins återvinningscentral på Klockarbäcken. Återvinningscentralernas uppgifter är att vara en insamlingspunkt för olika typer av material från hushållen som inte passar in i avfallskärlen. Här blev besökarna imponerade över renligheten på anläggningen och med vilken självklarhet som människor vill sortera rätt.

 

Övriga besök var upplagda så att det gick att se hur olika aktörer agerar och samverkar inom avfallstrappan. Avfallstrappan är en prioriteringsmodell över hur vi ska ta hand om avfallet och hur vi ska se avfallet som en resurs.

 

Återbrukhuset

Ett av de första stegen i avfallstrappan är återbruk, att ge saker och kläder ett fortsatt liv. Det kan man göra genom att reparera, sälja eller skänka bort. På några av våra återvinningsstationer finns bemannade återbrukshus där det går att lämna in prylar istället för att skicka det till materialåtervinning eller energiutvinning.

 

Vakins samarbetet med returbutiken och Viva resurs runt återbrukshusen väckte ett stort intresse hos besökarna. Och mynnade snabbt ut i olika diskussioner om hur detta skulle gå att implementera i Xián.

 

Materialåtervinning

I Holmsund besöktes IL-Recycling. Här var fokus på hur olika typer av material som plaster, papper och glas samlas in och distribueras vidare till fabriker som arbetar med materialåtervinning.

 

– Den stora utmaningen när det gäller förpackningar och vår sortering är att få befolkningen att sortera rätt berättade Stefan, regionchef vid IL-Recycling. Vi har tillexempel vinflaskor i plast som har en förmåga att hamna i färgat glas istället för i plastförpackningar. Det händer även att papper och wellpapp hamnar fel.

 

Det gjorde ett stort intryck på det kinesiska besöket att det finns de som är villiga att köpa begagnat papper.


– Det är billigare för ett pappersbruk att köpa begagnat papper och späda ut till exempel tidningspapper än att köpa massaved och omvandla till papper. Det är alltså en ekonomisk vinst för industrin att vara miljövänliga, berättar Stefan.

Vid Umeå Energis anläggning på Dåva fick besöket se hur avfall kan bli värme och el-kraft.

Energiutvinning

På Dåva var det två studiebesök. Ett studiebesök hos Dåva kraftvärmeverk, Umeå Energi. Det andra besöket på Dåva DAC.

 

Hos Umeå Energi var energiutvinning i fokus, och hur avfall kan bli en resurs i form av värme och el-energi.

 

– Sedan vi gjort en omställning från att elda olja till att elda avfall har våra utsläpp minskat och effekten ökat berättade Åsa Benckert, miljöingenjör vid Umeå Energi. Idag renar vi rökgaserna genom en lång reningsprocess och vi plockar bort ca 99 procent av allt stoff.

 

Deponering

Idag deponeras mindre än en procent av allt avfall i Sverige. I Xián är det omvända förhållanden, där deponeras mer än 90 procent av allt avfall. Varje dag transporteras det över 1000 lastbilar avfall till deponering i Xian.

 

– Här på Dåva DAC deponerar vi sådant som ännu inte går att återvinna. En av de stora mer omfattande deponeringarna vi har är olika typer av jord. Jorden kommer från till exempel marksaneringar eller byggnationer berättade Gustav Sjölund, marknadschef Dåva DAC.

 

Efter studiebesöken var delegationen fascinerade över hur väl vi tar hand om vår livsmiljö men även hur mycket pengar det finns i det avfall som de lägger på sina sopberg. En av de viktiga lärdomarna de tar med sig hem är att det både är bra för miljön och för ekonomin att ta hand om avfallet i form av återbruk, materialåtervinning och energiutvinning istället för att lägga allt avfall på soptippen.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se