UMEVA
2015-06-30

Indexreglering av VA-taxan 1 juli 2015

I enlighet med den VA-taxa som antagits av kommunfullmäktige gör UMEVA en index-höjning av taxan med ca 4 % den 1 juli 2015. Höjningen fördelas mellan spillvatten och dagvatten då det främst är dessa medier som genererar ökade kostnader.

 I pengar innebär taxejusteringen att (inkl moms):

- Förbindelsepunktsavgiften för spill höjs med 35 kr/år

- Den rörliga avgiften för spillvatten höjs med ca 1 kr/m³

- Grundavgift för dagvatten fastighet höjs med 155 kr/år
  (För en villa innebär det 39 kr/år.)

- Avgift för dagvatten gata höjs med 31 kr/år
  (För en villa med fyra personer innebär det en höjning på ca 252 kr/år.)


Grund till fördelning av höjning

Kostnaden för spillvattenhanteringen ökar då många avloppsreningsverk är i behov av upprustning. Ut- och ombyggnaden av Umeås största avloppsreningsverk som är beläget på Ön har skett sedan 2012 och under hösten 2015 tas de sista delarna i drift.


Dessa investeringar för ett rent vatten ger ökade kapitalkostnader, som i sin helhet bärs av VA-taxan, som betalas av de som är anslutna till spillvattennätet.


Även kostnaden för dagvattenhantering har ökat under senare år, på grund av ökad belastning på befintligt system i samband med Umeå kommuns utveckling.

Vad kostar det?

Se vad vatten och avlopp kostar för en  "normalvilla" och läs mer om vår VA-taxa.

 

VA-taxan har uppdaterats efter denna artikel publicerades


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se