UMEVA
2017-01-19

Höjd VA-taxa för Umeå kommun

Från och med första januari 2017 höjs VA-taxan med 4 procent i Umeå Kommun. Höjningen fördelas mellan spillvatten och dagvatten då det främst är dessa medier som genererar ökade kostnader.

I pengar innebär taxejusteringen att:

 

  • Förbindelsepunktsavgiften för spill höjs med 125 kr/år
  • Den rörliga avgiften för spillvatten höjs med ca 1,10 kr/m³
  • Grundavgift för dagvatten (fastighet och gata) höjs med 76kr för en villa innebär det ca 27 kr/år

 

För en snittvilla i Umeå med fyra personer innebär det en höjning på ca 281 kr/år (inkl moms).

 

Grund till fördelning av höjning

Kostnaden för spillvattenhanteringen har ökat och kommer fortsättningsvis att öka. Ut- och ombyggnaden av Umeås största avloppsreningsverk som är beläget på Ön har skett sedan 2012 och under hösten 2015 togs de sista delarna i drift. Denna investering för ett rent vatten ger ökade kapitalkostnader som i sin helhet bärs av taxan som betalas av de som är anslutna till spillvattennätet. Många avloppsreningsverk i kommunen, utöver det som är beläget på Ön, är i behov av upprustning, vilket antingen påbörjats eller är nödvändiga inom en snar framtid.

 

Även kostnaden för dagvattenhantering har ökat under senare år, främst på grund av ökade nederbördsmängder. Den ökade belastningen på dagvattennätet resulterar i skador på fastigheter. Utredningar av vårt näts kapacitet är därför av största vikt för att i möjligaste mån undvika vattenfyllda källare hos våra kunder.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se