UMEVA

Frågor och svar om 4-fackssystemet

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall vid villa/radhus år 2020

BAKGRUND

 

Varför föreslås ett nytt insamlingssystem till villa/radhus och små flerbostadshus?
Det måste bli en förbättring av utsortering och insamling av matavfall, tidningar och förpackningar i vår region för att uppnå de nationella miljö- och återvinningsmålen, som även ska nås lokalt (står att läsa i alla kommuners avfallsplaner, beslutade av fullmäktige).Sedan 1994 ska vi konsumenter lämna förpackningar och tidningar till producenterna, via återvinningsstationer, för materialåtervinning. När vi analyserar avfallet som läggs i det gröna kärlet (”vanliga soppåsen”) hittar vi, trots upprepade kommunikationsinsatser, stora mängder matavfall, tidningar och förpackningar där. Vi tolkar det som att det behövs ett enklare/närmare sätt att källsortera, för att så mycket som möjligt ska gå till rätt återvinning.

 

Fakta:

 • I Umeå finns det uppskattningsvis 800 000 kg matavfall kvar i gröna kärlen hos villahushållen, trots att flertalet har papperspåsar och bruna kärl att lägga matavfallet i.
 • I Vindeln finns det uppskattningsvis 220 000 kg matavfall i gröna kärlet hos villahushållen.
 • 10 kg matavfall kan ersätta ca 1 liter bensin.
 • I Umeå finns det uppskattningsvis 1,5 miljoner kg tidningar och förpackningar i gröna kärlen. Av detta är knappt hälften, ca 710 000 kg, plastförpackningar.
 • I Vindeln finns det uppskattningsvis 350 000 kg tidningar och förpackningar i gröna kärlen. Av detta är ca 120 000 kg plastförpackningar.
 • Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid.

Bästa behandlingsmetod för respektive avfallsslag ska användas. Papper, plast, glas och metall från förpackningar ska i första hand bli nya förpackningar istället för att ny råvara från skog, olja och malm ska användas.Matavfall ska rötas för att bli fordonsgas och en rötrest där näring kan tas tillvara. Ett mycket bra sätt att få hållbar energi och även skapa ett kretslopp för näringsämnet fosfor, vilket inte kan ske om matavfallet kastas i ”vanliga soppåsen” och går till förbränning. 

 

 

FRÅGOR OCH SVAR

 

Vilka omfattas av förändringen?
Villor/radhus och små flerbostadshus.

 

Kommer detta att bli obligatoriskt för alla?
Utifrån dagens förutsättningar blir det frivilligt system för tidningar och förpackningar där kommunerna miljö- och taxemässigt styr så att det ska bli ett attraktivt alternativ för att få allt hushållsavfall hämtat nära fastigheten. Lagstiftningen på området kan komma att ändras fram till dess att vi praktiskt ska införa detta.

 

Vem har tagit beslutet?
Kommunfullmäktige i Umeå kommun har tagit beslutet. Kranskommuner kommer att besluta i frågan under hösten. Umeå Vatten och Avfall ABs styrelse samt Vindeln Vatten och Avfall ABs styrelse har förslagit att kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat om att införa system med flerfackskärl.

 

Vilka alternativ har utretts?

Nedanstående förstudier har gjorts;

 • Förstudie 1
  Matavfallsinsamling införs i kranskommunerna, enligt samma system som finns i Umeå idag med papperspåsar och bruna kärl. Restavfall insamlas via det gröna kärlet.
  - Återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar (som idag).
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus (som i Umeå idag).
 • Förstudie 2
  Kommunal insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar genom;
  - Fyrfackskärl (2 st) för villor/radhus.
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus (som i Umeå idag).
 • Förstudie 3
  Kommunal insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar genom;
  - Olikfärgade påsar – ”optisk sortering” – för villor/radhus.
  - Separat kärl för matavfall.
  - Återvinningsstationer för glasförpackningar.
  - Separata återvinningskärl i soprum för stora flerbostadshus (som i Umeå idag).

Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper med flerfackskärl förordas, utifrån den ökade servicegrad och förväntat ökade insamlingsmängder av olika material som det systemet innebär. Ärendet har behandlats av styrelserna för Umeå Vatten och Avfall och Vindeln Vatten och Avfall, och kommunfullmäktige i respektive kommun har fattat beslutet.

 

Vad kommer det att kosta?
Det kommer att kosta mer än dagens system eftersom det är blir större mängd avfall som ska hanteras i systemet och eftersom det kräver annan utrustning än vad som finns idag.I dagsläget är exakt kostnad svårberäknad pga osäkerhet ang kärl- och entreprenadkostnad i ny upphandling. Kostnaden beror även på hur många hushåll som kommer att välja systemet.Idag betalar en ”normalvilla” i Umeå ca 150 kr/månad med matavfallssortering (224 kr/månad utan matavfall). I Vindeln är motsvarande kostnad 122 kr/månad (14-dagarshämtning 190 l kärl).Framtida kostnad för en ”normalvilla” uppskattas att bli ca 50-75 kr/månad mer än idag.

 

Vad innebär flerfackskärl för mig som kund?
Systemet bygger på att varje villa/radhus har två avfallskärl, med fyra fack i vardera. Det möjliggör separat insamling av matavfall, restavfall, pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar (färgat och ofärgat) direkt i anslutning till fastigheten. Besök på återvinningsstationen behövs enbart då stora förpackningar eller stor mängd av dem plötsligt uppstått (t ex vid jul och födelsedagar).Sopbilen kommer att passera oftare, ca 13 extra besök/villa och år, eftersom det är större mängder avfall som ska hämtas vid fastigheten än idag. Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet töms var fjärde vecka.

 

Vad är fördelar med flerfackskärl?

 • Allt avfall som uppstår till vardags kan sorteras och läggas i kärl nära hemmet.
 • Inget emballage behövs till tidningar och förpackningsavfall, jämfört med system med optisk sortering.
 • Erfarenheterna från andra kommuner är att detta ger ett mycket bra sorteringsresultat. Bl a visar plockanalys av ”vanliga soppåsen” i Härnösand att villor som valt abonnemang med sortering för två fraktioner (har ett kärl för matavfall och ett för restavfall), kastar nästan dubbelt så mycket förpackningar och matavfall i den ”vanliga soppåsen” – jämfört med de som har abonnemang med flerfackskärl.

 

Vad är nackdelar med flerfackskärl?

 • Kärlen har begränsad storlek på facken för respektive avfallsslag, vilket kanske inte passar alla.
 • Nya kärl behöver köpas in.
 • Nya sopbilar behövs för att kunna tömma fyra fraktioner samtidigt.

 

Vad innebär det system som vissa kommuner valt med olikfärgade påsar som skickas till optisk sortering?
I det gröna kärlet läggs restavfall, tidningar, pappers-, plast- och metallförpackningar. Varje fraktion läggs i olikfärgade påsar. Glasförpackningar slängs även fortsättningsvis vid återvinningsstationerna. Matavfallet kommer att sorteras i papperspåse och läggas i ett brunt kärl (så som sker i Umeå idag).

 • Det skulle vara samma tömningsintervall som idag – varannan vecka.
 • De flesta behöver ett större grönt kärl för att få plats med allt.
 • Det behöver byggas en sorteringsanläggning för att kunna skilja på de olikfärade påsarna.

 

Är det hållbart för miljön att byta ut så många sopkärl och köpa in nya?
Att byta insamlingssystem är en långsiktig investering för högre servicegrad till medborgarna och större vinst i form av att mycket mer av avfallet kommer till rätt materialåtervinning.De flesta gröna kärl har stått hos kund sedan kärlhämtning infördes i mitten på 1980-talet. Det finns således ett utbytesbehov även om vi fortsätter med dagens insamlingssystem. De matavfallskärl vi har i Umeå idag kommer att, beroende på skick, användas hos flerbostadshus som ännu inte har börjat med matavfallsutsortering. De kärl vi inte har möjlighet att använda i vår egen verksamhet kommer att säljas eller materialåtervinnas.

 

Vad gör man med de gamla kärlen som inte kan återanvändas?
De kommer att malas ner och materialåtervinnas för att bli nya sopkärl.

 

ORDLISTA

Hushållsavfall: Allt avfall som uppstår i privata hem. Ansvar för rätt hantering av detta ligger på varje individ samt ägare av fastighet.

Producentansvar: De som producerar saker har ansvar att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av deras produkter. T ex tidningar och förpackningar.

Restavfall: Det som är kvar efter utsortering av matavfall, tidningar, förpackningar samt farligt avfall och skickas till förbränning. T ex blöjor, bindor, tandborstar, dammsugarpåsar, kuvert, servetter, hushållspapper.

Senast granskad: 2017-11-02 08.24

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se