UMEVA

Gränsvärden för utsläpp i den allmänna spillvattenanläggningen i Umeå kommun

I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen fastslås att fastighetsägare inte får tillföra den allmänna anläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet (lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor), inverka skadligt på ledningsnätets funktion (orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion) eller reningsprocessen i avloppsreningsverket, försämra slamkvaliteten eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.

Vakin har för att tydliggöra intentionerna i ABVA tagit fram en lista över gränsvärden omfattande ett antal vanligt förekommande föroreningar i spillvatten.

 

Listan över gränsvärden har arbetats fram utifrån Svenskt Vattens publikation P95 ´Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet´länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, mars 2009.

 

ABVA Umeå kommunPDF

 

ABVA Vindelns kommunPDF

 

Parametrar som kan påverka ledningsnätGränsvärdeRisk
pH≥6,5Korrosionsrisk,
 ≤10frätskador betong
Temperatur50 graderPackningar
Konduktivitet500 mS/mKorrosionsrisk stål
Sulfat+sulfit+tiosulfat400 mg/lBetongkorrosion
Magnesium300 mg/lBetongkorrosion
Ammonium60 mg/lBetongkorrosion
Fett avskiljbart50 mg/lIgensättning
Klorid2500 mg/lMaterialskador

Parametrar som kan påverka reningsprocess eller slamkvalitet

Gränsvärde

Bly

0,05 mg/l

Kadmium

0,0002 mg/l

Koppar

0,2 mg/l

Krom

Cr3+ 0,05 mg/l

 

Cr6+ ska reduceras internt innan utsläpp till AV

Kvicksilver

0,0002 mg/l

Nickel

0,05 mg/l

Zink

0,2 mg/l

Mineralolja mätt som oljeindex

5 (klass 1 oljeavskiljare) - 50 mg/l, bedömning görs av Vakin

Silver

0,05 mg/l

Miljöfarliga organiska ämnen

Bör inte förekomma*

Cyanid

0,5 mg/l

 

* Spillvatten som innehåller miljöfarliga organiska ämnen bör inte släppas till avloppsreningsverket. Vakin kan kräva att anslutna verksamheter inventerar sin kemikalieanvändning och byter ut vissa kemikalier (exempel på dessa är PCB, PAH, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluoroktansulfonat, alkylfenoletoxylater, biocider, glykol, etanol och klorerade föreningar, se även begränsningslistan på www.kemi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

 

Kemikalier och farligt avfall ska hanteras och lagras på sådant sätt att eventuella haverier inte kan nå det kommunala avloppsnätet. Möjlighet ska finnas att samla upp brandsläckvatten och kemikaliespill och personalen ska känna till vad som ska göras vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier.

 

För andra parametrar än de som nämns i tabellen görs en bedömning från fall till fall, Vakin bedömer om utsläpp till den allmänna avloppsanläggningen får ske eller inte. Om spillvattnet i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten kan motsvarande bedömning ske. Bedömningen ska vara skriftlig och Vakin bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill som dagvatten.

 

Högre krav än vad gränsvärdeslistan anger kan ställas lokalt om recipienten eller annan miljöfaktor kräver det. Om ett företag å andra sidan vidtar åtgärder som innebär att vattenförbrukningen väsentligt minskas kan högre föroreningshalter accepteras, om den totala föroreningsmängden inte ökar.

Senast granskad: 2012-05-09 19.47

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se