UMEVA

Dagvatten

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta omhand regnvatten. En fördel med det är att en stor del av föroreningar i vattnet då fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer.


Annars finns det på gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor gatubrunnar och ledningssystem som för dagvattnet till närmsta naturliga vattendrag. Förståeligt är att fiskar, växter och andra organismer mår mycket dåligt om det följer med kemikalier ut i dessa vatten!


Vatten kan också infiltrera genom mer eller mindre hårda ytor. Istället för asfalt eller betong kan parkeringsplatser, gångar och mindre vägar täckas med rasterplattor. Plattorna har egenskaper som tillåter trafik och släpper samtidigt igenom vatten och luft.


Här finns information, främst riktad till verksamhetsutövare, om problem med dagvattnet i Umeå och vad du själv kan göra för att förbättra dagvattenkvaliteten.

Senast granskad: 2012-05-09 19.46

Dagvattendamm vid Nydalaviken/Tomtebo

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se