UMEVA

VVS-ritning - Kommersiella fastigheter, industri, mm

Vakin begär in VVS-ritningar på det nya huset, både planritningar över VVS-installationen och VA-situationsplan.

Av ritningarna ska det framgå ledningsdragningarna med förtydliganden enligt nedan för respektive nyttighet som huset/fastigheten ansluts till.

Vakin har leveransansvar som sträcker sig förbi förbindelsepunkten in till fastigheten, därför måste vi få veta hur VVS-installationen ska se ut. Någon besiktning av utförandet enligt PBL-kraven utförs inte av oss, det är fastighetsägaren/byggherren tillsammans med en kontrollansvarig som har ansvar att besikta att installationen är riktig.


Redovisning VATTEN:

Vattnets kopplingar till värmesystemet/kylsystemet samt varmvattenberedningen i fastigheten måste framgå av ritningen. Fabrikanternas flödesbilder/principbilder accepteras som redovisning av installationen och kan skrivas direkt i en beteckningslista på ritningen. Verksamheten skall tydligt framgå av ritningarna så att rätt bedömning kan göras i enlighet med SS-EN 1717 (dricksvatteninstallationen) Vattenmätarens placering ska framgå av ritning och vara lättillgänglig för översyn och utbyte.


Redovisning SPILLVATTEN

Ritningarna ska visa rensningsmöjligheterna (spolbrunnar) samt hur spillvattennätet ska luftas. Det ska vara en luftningsledning ut genom tak. Ingen koppling av dagvatten till spillvattennätet får förekomma. Dräneringsvatten från nybyggnationer får inte heller ledas till spillvattennätet. Verksamheten skall tydligt framgå av ritningarna så att Vakin kan bedöma om rening av spillvattnet kommer att ske i enlighet med ABVA:s gränsvärdeslista. Dimensionerande data för eventuella avskiljare och annan utrustning skall redovisas enligt servisanmälan inkl bilagor.


Redovisning DAGVATTEN

Ritningarna ska visa vad det är som belastar Vakins system (t.ex stuprör, gårdsbrunnar, dränering) Dagvattensystemet ska ha en brunn med sandfång och vattenlås så att dagvattnet grovrenas innan det ansluts till Anläggningsbolagets ledning vid förbindelsepunkt. Krav på avskiljare kan finnas för verksamheter som kan generera försmutsning som inte stannar i sandfångsbrunnen. Var anläggningsbolagets dagvattenutlopp till recipienten sker är en faktor som vägs in i vårt eventuella krav på rening samt hur stor verksamhet det rör sig om.

Senast granskad: 2014-04-04 16.04

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se