UMEVA

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Nybyggnadskarta

Först beställer du en nybyggnadskarta hos Umeå kommun, bygglov. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet för vatten/spillvatten/dagvatten kommer Vakin att ta fram lämplig plats för förbindelsepunkt.


Servisanmälan

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du fylla i och skicka in en servisanmälanöppnas i nytt fönster.

Till anmälan ska alltid bifogas en VA-situationsplan och VVS-ritningar som visar samtliga byggnader och våningsplan.


VA-situationsplanen ska visa ledningsdragningen i tomtmark från förbindelsepunkt till samtliga hus. Den ska redovisa stuprör om de är utkastare eller om de är kopplade till det kommunala dagvattennätet eller leds till en stenkista. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.   


VVS-ritning ska visa den invändiga ledningsdragnigen på samtliga våningsplan och byggnader. Vattenmätarens placering ska tydligt framgå av ritningen. Vattnets koppling till värmesystemet samt varmvattenberedning ska redovisas.


Godkännande av servisanmälan

När samtliga handlingar inkommit till Vakin och förbindelsepunkt finns upprättad skickar vi den godkända servisanmälan till er. Innan servisanmälan är godkänd får ni inte påbörja några arbeten som involverar anläggningsbolagets ledningar. Detta godkännande ger er alltså grönt ljus att ansluta era ledningar till våra vid förbindelsepunkten.


Anläggningsavgift                                                                                                                      
Så snart förbindelsepunkten är upprättad och meddelad, det vill säga att ledningarna är på plats i marken och ni känner till dess läge via nybyggnadskartan, inträder avgiftsskyldigheten för fastighetsägaren.

Fakturan från Vakin kommer normalt en till två månader efter att godkänd servisanmälan skickats ut. Beloppet på denna kan variera en hel del beroende på hur stor fastigheten är och vad man ansluter till.


Utöver dessa avgifter tillkommer en schablonmässig avgift på 10 m³ byggvatten, det vill säga det vatten som används innan vattenmätaren kommit på plats.

Senast granskad: 2014-04-04 16.04

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se