UMEVA

För er med matavfallsåtervinning

I flerfamiljsfastigheter med matavfallsåtervinning kan det krävas en del engagemang från fastighetsägare eller annan ansvarig för att få till stånd en väl fungerande sortering i alla hushåll.
Som fastighetsägare är du ansvarig för att de boende har tillräcklig information om vad som får läggas i de bruna kärlen avsedda för matavfall och vad som ska läggas i de gröna kärlen för sorterat brännbart avfall.
Noggrann sortering innebär att endast matavfall läggs i de bruna kärlen och att inget matavfall läggs i de gröna.

Här finns informationsplansch att anslå!

Vad händer om sorteringen inte fungerar?


UMEVA genomför kvalitetskontroller av matavfallet i de bruna kärlen. Detta gör vi för att upptäcka problem med felsorteringar. Eftersom matavfallet rötas är det viktigt att inget annat än matavfall läggs i de bruna kärlen. Felsorteringar riskerar att störa rötprocessen och påverkar kvaliteten på slutprodukterna.

Om vi upptäcker felsorteringar kontaktar vi fastighetsägaren, ordförande i styrelse eller liknande för att göra denna uppmärksam på detta. Vi förväntar oss därefter att åtgärder vidtas för att komma till rätta med felsorteringarna.

Om vi tillsammans inte lyckas lösa problem med omfattande felsorteringar kan det bli aktuellt med en överflyttning till abonnemang 3, Blandat avfall.

Senast granskad: 2012-01-26 08.33

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se