UMEVA

Varför ska vi återvinna matavfall?

I vårt samhälle uppstår idag stora mängder avfall. För en hållbar utveckling krävs att vi arbetar efter tankesättet minimera, återanvänd, återvinn!

Skapa slutna kretslopp

Nu finns därmed möjligheten att utöka källsorteringen i hushållen genom att också sortera ut matavfallet från det brännbara avfallet. Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara både den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i matavfallet. Vi återvinner och skapar ett slutet kretslopp!

Energi och näring = biogas och rötrest 

I en biogasanläggning rötas matavfallet och blir till biogas och en näringsrik rötrest. Biogasen används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel och bidrar därmed till att minska utsläppen av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Den näringsrika rötresten kan återföras till skog och mark och därmed kan alltså ett slutet kretslopp skapas.

Returtransport

Matavfallet som samlas in i Umeå går med returtransport till aktuell biogasanläggning.

Senast granskad: 2012-04-25 12.38

Sveriges miljömål

Riksdagen har antagit ett nationellt miljömål som fastslår att 50 % av allt matavfall från hushåll, butiker, storkök och restauranger ska återvinnas genom biologisk behandling senast 2018.


Kommunfullmäktige i Umeå har beslutat att ställa sig bakom denna ambition och därför införs matavfallsåtervinning i kommunen.


Kostnader för kommunen?

Emellanåt förekommer missuppfattningar om att kommunen eller Vakin skulle tjäna pengar på matavfallsåtervinningen. Oavsett om matavfallet går till förbränning eller till rötning måste Vakin betala för att bli av med matavfallet och det är ungefär samma pris för att lämna matavfallet till förbränning som till biologisk behandling (rötning).

Hanteringen av kommuninvånarnas avfall bekostas helt och hållet av avgifter, utan något stöd från skattemedel. Eventuella överskott går tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter - och tvärtom.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se