UMEVA

Avfallstaxor för Vindelns kommun

Renhållningsavgiften

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan är uppdelad i två delar; grundavgift och kärlavgift.

 

Grundavgift finns för följande kundkategorier; en- och tvåfamiljshushåll, hyreshus, fritidshus och verksamheter.

 

I grundavgiften för bostäder (en- och tvåfamiljshushåll samt flerfamiljshus) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende.

 

Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

 

I grundavgiften för verksamheter ingår administration, fakturering, information och planering.

 

I kärlavgiften ingår hämtning, hyra av kärlet samt behandling av hushållsavfallet.Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Senast granskad: 2016-12-22 15.35Relaterade dokument:

 Avfallstaxa Vindelns kommunPDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se