UMEVA

Avfallstaxor för Umeå kommun


 Renhållningsavgiften (fr o m 2018-01-01)  

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan är uppdelad i tre delar; Lägenhets-/villaavgift, behållaravgift samt en rörlig, viktbaserad avgift.


Alla fastigheter betalar en fast grundavgift (lägenhets-/villaavgift). Den avgiften bekostar bland annat återvinningscentralerna och miljöstationerna runt om i kommunen.


Behållaravgiften (kärlavgift, hämtningsavgift) motsvarar den kostnad som uppstår för att få avfallet hämtat och transporterat. Avgiften bekostar även inköp och underhåll av kärl. Kostnaden är fast och beror på storleken på kärlet och typen av hämtning.
 
I Umeå kommun betalar man även en viktavgift på det brännbara avfallet. Den avgiften går i huvudsak till att täcka kostnaderna för behandling av det insamlade avfallet, vilket levereras till Umeå Energi, som tar betalt för att förbränna avfallet i Dåva kraftvärmeverk.

 

Miljöavgift

Tilläggsavgift för dem som inte har separata kärl för matavfall.

Lägenhet: 340 kr/år
Småhus i samfällighet: 840 kr/år 

Villa: 840 kr/år 

Senast granskad: 2017-12-21 14.12

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se