UMEVA

Att tänka på vid hantering av asbest

Asbest klassas som farligt avfall på grund av hälsorisker – vid rivning uppkommer damm innehållande asbest och om dammet inandas kan det ge upphov till lungskador, vilka kan visa sig efter 30 år.


Asbestavfall ska omhändertas enligt Arbetsmiljöverkets gällande bestämmelser för asbest (AFS 2006:1) och tillstånd krävs vid yrkesmässig hantering men som privatperson får man hantera asbesthaltigt material från sina egna hus. Det är mycket viktigt att man som privatperson är införstådd med hur asbest ska hanteras för att undvika hälsoskador.


Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av asbesthaltigt material bör man skydda sig genom att använda en andningsmask med P3-partikelfilter samt skyddskläder av engångstyp – saneringsoverall med huva och tättslutande handskar.


Rivning av eternitplattor

Eternitplattor ska behandlas varsamt för att behålla dem hela – krossade plattor dammar! Man kan minska dammbildningen genom att fukta plattorna innan de hanteras – OBS använd inte högtrycktvätten då dammpartiklar frigörs genom det hårda trycket!


Förhindra spridning av asbestpartiklar i din bostad

När du arbetar med rivning av eternit, tänk på att:

  • Ta av och förvara skyddskläderna utomhus. Efter färdigt arbete ska skyddskläderna behandlas som asbesthaltigt avfall!
  • Använd inte dammsugaren när du städar efter en rivning – asbestpartiklar blir kvar dammsugaren och sprids sedan när dammsugaren används.
  • Tvätta inte skyddskläderna du använt i tvättmaskinen – partiklar blir kvar i maskinen och kan fastna på andra kläder som tvättas. Förpacka och låt skyddskläderna följa med avfallet till deponin.


LITE FAKTA OM ASBEST!

Asbest (grekiska och betyder ”oförstörbar”) är ett samlingsnamn för flera, i berggrunden naturligt förekommande kristallina fibrösa mineral som exempelvis krysotil, antofyllit med flera. Mineralerna har en bestämd molekylstruktur, och är därför lätt att blanda med andra material som cement, bruk och plast. Asbestmaterialens egenskaper har varit känt i flera tusen år och förekommer i Sverige främst i byggnadsmaterial, som asbestcement (eternitplattor) men kan även finnas i värmeisolering i ventilationstrummor, i värmepannor eller inblandat i gummigolvmattor och kakelfix. Sverige införde asbestförbud 1982.

Senast granskad: 2015-11-20 15.37

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se